Gratis och säker efterbetalning via vår partner Klarna

Allmänna villkor

Artikel 1: Definitioner
1. Fammarkt kallas i dessa allmänna villkor för säljaren.

2. Den andra parten till säljaren kallas i dessa allmänna villkor för köparen.

3. Parterna är säljaren och köparen tillsammans.
4. Med avtalet avses köpeavtalet mellan parterna.

5. Fammarkt är registrerat hos KVK 85697834. Detta fungerar också som returadress, som du kan få från vår kundtjänst.


Artikel 2: Tillämpning av de allmänna villkoren
(1) Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, offerter, avtal och leveranser av tjänster eller varor av eller på uppdrag av säljaren.
(2) Avvikelser från dessa allmänna villkor är endast möjliga om parterna uttryckligen har kommit överens om detta skriftligen.

Artikel 3: Betalning
1. Hela köpesumman betalas alltid omedelbart i webbutiken. I vissa fall förväntas en deposition för bokningar. I det här fallet får köparen ett bevis på bokningen och handpenningen. 2.
2. Om köparen inte betalar i tid är han i dröjsmål. Om köparen är i dröjsmål har säljaren rätt att skjuta upp sina skyldigheter tills köparen har uppfyllt sin betalningsskyldighet. 3.
Om köparen är i dröjsmål ska säljaren gå vidare till inkasso. Köparen ska stå för de kostnader som är förknippade med denna insamling. Dessa indrivningskostnader kommer att beräknas på grundval av förordningen om ersättning för utomrättsliga indrivningskostnader.
4. I händelse av likvidation, insolvens, beslag eller betalningsinställelse från köparens sida ska säljarens fordringar på köparen omedelbart förfalla till betalning.
5. Om köparen vägrar att samarbeta för att säljaren ska kunna utföra beställningen, förblir köparen skyldig att betala det överenskomna priset till säljaren.

Artikel 4: Erbjudanden, offerter och priser
1) Erbjudanden är inte bindande, såvida inte erbjudandet innehåller ett villkor för godkännande. Om erbjudandet inte accepteras inom denna period upphör det att gälla. 2.
2. Leveranstiderna i offerter är vägledande och om de överskrids ger de inte köparen rätt till upplösning eller skadestånd, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat skriftligen.
3. Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt för upprepade beställningar. Parterna måste uttryckligen och skriftligen komma överens om detta.
4. Det pris som anges i offerter, anbud och fakturor ska bestå av inköpspriset inklusive den mervärdesskatt som ska betalas och eventuella andra statliga avgifter.

Artikel 5: Ångerrätt

(1) Det finns ingen ångerrätt om produkterna är specialtillverkade enligt deras specifikationer eller har kort hållbarhet.
Konsumenten kan använda sig av en ångerblankett från säljaren. Säljaren är skyldig att tillhandahålla detta till köparen omedelbart efter köparens begäran.
3. Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera den oanvända och oskadade produkten med alla tillbehör och - så långt det är rimligt möjligt - i originalförpackningen till säljaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som säljaren har gett.

Artikel 6: Ändringar av avtalet
1. Om det under avtalets genomförande visar sig att det för ett korrekt genomförande av uppdraget är nödvändigt att ändra eller komplettera den verksamhet som ska bedrivas, ska parterna i god tid och i ömsesidigt samråd anpassa avtalet i enlighet med detta. 2. Om parterna kommer överens om att det arbete som ska utföras måste vara i enlighet med avtalet, ska avtalet ändras i enlighet med detta.
2. Om parterna kommer överens om att avtalet ska ändras eller kompletteras kan detta påverka tidpunkten för när verkställandet ska vara klart. Säljaren kommer att informera köparen om detta så snart som möjligt. 3.
3. Om ändringen eller tillägget till avtalet har ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser ska säljaren skriftligen informera köparen om detta i förväg.
4. Om parterna har kommit överens om ett fast pris ska säljaren ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att leda till en höjning av priset.
5. I motsats till vad som föreskrivs i punkt 3 i denna artikel kan säljaren inte ta ut extra kostnader om ändringen eller tillägget beror på omständigheter som kan tillskrivas honom.

Artikel 7: Leverans och risköverföring
1. Så snart den köpta varan tas emot av köparen övergår risken från säljaren till köparen.
Artikel 8: Granskning, klagomål
1. Köparen är skyldig att inspektera de levererade varorna vid leveranstillfället, men under alla omständigheter inom så kort tid som möjligt. Därvid ska köparen förvissa sig om att de levererade varornas kvalitet och kvantitet motsvarar vad parterna har kommit överens om, eller åtminstone uppfyller de krav som gäller för dem i normala (affärs-) transaktioner.
2) Reklamationer avseende skador, defekter eller förlust av levererade varor ska lämnas in skriftligen till säljaren av köparen inom 10 arbetsdagar efter dagen för leverans av varorna. 3) Reklamationer som gäller skador, defekter eller förlust av levererade varor måste lämnas in skriftligen till säljaren av köparen inom 10 arbetsdagar efter dagen för leverans av varorna.
3. Om reklamationen inom den föreskrivna tiden befinns vara välgrundad har säljaren rätt att antingen reparera varan eller leverera den på nytt, eller att avbryta leveransen och skicka köparen en kreditnota för den delen av köpeskillingen.
4. Säljaren kan inte hållas ansvarig för mindre och/eller sedvanliga avvikelser och skillnader i kvalitet, kvantitet, storlek eller design.
5. Klagomål som rör en specifik produkt påverkar inte andra produkter eller delar som ingår i samma avtal.
6. Klagomål accepteras inte efter att köparen har behandlat varorna.

Artikel 9: Prover och modeller
1. Om ett prov eller en modell har visats eller tillhandahållits köparen, ska den antas ha visats eller tillhandahållits endast som en indikation, utan att den vara som ska levereras behöver motsvara den. Detta gäller inte om parterna uttryckligen har kommit överens om att den vara som ska levereras ska motsvara den. 2.
2. När det gäller avtal som avser fast egendom ska även ytan eller andra mått och angivelser antas vara endast indikationer, utan att de varor som ska levereras behöver motsvara dem.
Artikel 10: Leverans
1. Leverans sker "fritt fabrik/lager/butik". Detta innebär att alla kostnader är för köparen. 2.
2. Köparen är skyldig att ta emot varorna vid den tidpunkt då säljaren levererar dem eller låter leverera dem till honom, eller vid den tidpunkt då de ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet. 3. köparen vägrar att ta emot varorna vid den tidpunkt då säljaren levererar dem till honom eller låter leverera dem.
3. Om köparen vägrar att ta emot leveransen eller underlåter att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har säljaren rätt att lagra varorna på köparens bekostnad och risk.
4. Om varorna levereras har säljaren rätt att ta ut eventuella fraktkostnader.
(5) Om säljaren behöver information från köparen för att kunna fullgöra avtalet ska leveranstiden börja löpa efter att köparen har gett säljaren sådan information.
(6) En leveranstid som anges av säljaren är vägledande. Det är aldrig en tidsfrist. Om tidsfristen överskrids måste köparen skriftligen underrätta säljaren om detta.
7. Säljaren har rätt att leverera varorna i delar, om inte parterna skriftligen har avtalat om annat eller om delleveransen inte har något självständigt värde. Leverantören har rätt att fakturera dessa delar separat vid leverans i delar.
Artikel 11: Force Majeure
(1) Om säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet i tid eller på ett korrekt sätt till följd av force majeure, är han inte ansvarig för den förlust som köparen lidit.
Parterna ska under alla omständigheter förstå force majeure som en omständighet som säljaren inte kunde ta hänsyn till när avtalet ingicks och till följd av vilken köparen rimligen inte kan förväntas fullgöra avtalet på normalt sätt, t.ex. sjukdom, krig eller krigshot, inbördeskrig och upplopp, krigshandlingar, sabotage, terrorism, strömavbrott, översvämningar, jordbävningar, eldsvådor, strejker, lockouter bland anställda, ändrade regeringsåtgärder, transportsvårigheter och andra störningar i säljarens verksamhet inom EU.
Parterna förstår också force majeure som den omständighet att de leveransföretag som säljaren är beroende av för att genomföra avtalet inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter gentemot säljaren, såvida inte detta kan tillskrivas säljaren.

4. Om en situation enligt ovan uppstår som gör att säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot köparen, kommer dessa skyldigheter att skjutas upp så länge som säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter. Om den situation som avses i föregående mening har varat i 30 kalenderdagar har parterna rätt att skriftligen upplösa avtalet helt eller delvis. 5.
Om force majeure varar längre än tre månader har köparen rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Upplösning kan endast ske genom rekommenderat brev.
Artikel 12: Överföring av rättigheter
1. En parts rättigheter enligt detta avtal kan inte överföras utan den andra partens föregående skriftliga samtycke. Denna bestämmelse betraktas som en klausul med förmögenhetsrättslig verkan i enlighet med artikel 3:83.2 i den nederländska civillagen.

Artikel 13: Äganderätt och retentionsrätt
(1) Varorna i säljarens lokaler samt de varor och delar som levererats förblir säljarens egendom tills köparen har betalat det överenskomna priset i sin helhet. Fram till dess kan säljaren åberopa sitt äganderättsförbehåll och ta tillbaka varorna. 2.
Om de överenskomna beloppen som ska betalas i förskott inte betalas eller inte betalas i tid har säljaren rätt att avbryta arbetet tills den överenskomna delen har betalats. Sedan finns det en fordringsägares standard. I så fall kan säljaren inte göra anspråk på försenad leverans. 3.
3. Säljaren har inte rätt att pantsätta varorna med äganderättsförbehåll eller att belasta dem på något annat sätt.
4. Säljaren förbinder sig att försäkra de varor som levereras under äganderättsförbehåll och att hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att på första begäran ställa försäkringsbrevet till förfogande för granskning.
5. Om varorna ännu inte har levererats, men den överenskomna förskottsbetalningen eller det överenskomna priset inte har betalats i enlighet med avtalet, har säljaren en retentionsrätt. Varorna ska levereras först när köparen har betalat fullt ut och i enlighet med avtalet.
I händelse av likvidation, insolvens eller betalningsinställelse av köparen ska köparens skyldigheter omedelbart förfallas till betalning.
Artikel 14: Ansvar
1. Eventuellt skadeståndsansvar som följer av eller har samband med genomförandet av ett avtal ska alltid begränsas till det belopp som i det aktuella fallet betalas ut av den eller de ansvarsförsäkringar som tecknats. Detta belopp ska ökas med beloppet för självrisken enligt den relevanta försäkringen.
2. Säljarens ansvar för skador som beror på uppsåt eller avsiktlig vårdslöshet från säljarens eller dennes ledningspersonal är inte uteslutet.

Artikel 15: Skyldighet att lämna in ett klagomål
(1) Köparen är skyldig att utan dröjsmål informera säljaren om eventuella klagomål som rör det utförda arbetet. Reklamationen ska innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av felet, så att säljaren kan reagera på lämpligt sätt.
2. Om klagomålet är välgrundat är säljaren skyldig att reparera och vid behov ersätta varan.
Artikel 16: Garantier
1. Om garantier ingår i avtalet gäller följande Säljaren garanterar att den sålda varan överensstämmer med avtalet, att den fungerar utan fel och att den är lämplig för den användning som köparen avser. Denna garanti gäller under en period av två kalenderår från och med dagen för mottagandet av de varor som köparen har sålt.
Syftet med denna garanti är att upprätta en riskfördelning mellan säljaren och köparen så att konsekvenserna av ett garantibrott alltid helt och hållet är på säljarens bekostnad och risk och säljaren kan aldrig acceptera ett garantibrott i detta avseende. Se artikel 6:75 i den nederländska civillagen. Bestämmelserna i föregående mening gäller även om köparen kände till överträdelsen eller kunde ha känt till den genom undersökning. 3.
3. Denna garanti gäller inte om felet beror på okunnig eller felaktig användning eller om köparen eller tredje part har gjort ändringar eller försökt göra den köpta varan utan tillstånd eller har använt den för ändamål för vilka den inte är avsedd.
4. Om den garanti som säljaren tillhandahåller avser en vara som tillverkats av en tredje part, är garantin begränsad till den garanti som tillhandahålls av denna tillverkare.


Artikel 17: Tillämplig lag och behörig domstol
(1) Alla avtal mellan parterna regleras uteslutande av nederländsk lag.
(2) Den nederländska domaren i det distrikt där Ayis Holding är beläget/p
4. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor anses vara orimligt betungande i ett rättsligt förfarande, kommer de övriga bestämmelserna att fortsätta att gälla fullt ut.

Returkostnader:

Kostnaderna för returfrakt är alltid på konsumentens bekostnad. Vi kommer inte att ta hänsyn till dem i något fall.
När du gör en beställning godkänner du detta automatiskt.